Trách nhiệm

  1. Có trách nhiệm trong việc sử dụng vốn cho hiệu quả
  2. Tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình
  3. Tự chịu trách nhiệm với lời nói, việc làm của chính mình
  4. Có trách nhiệm với các tên miền đang sở hữu
  5. Có trách nhiệm với công việc kinh doanh
  6. Có trách nhiệm với khách hàng
  7. Có trách nhiệm với xã hội

HẢI KHANG: Công nghệ, Kinh doanh, Trách nhiệm xã hội

Giúp đỡ người có đạo đức

Có thiện tâm, cầu tiến, vươn lên phát triển thì gặp được quý nhân giúp đỡ

Tìm kiếm và giúp đỡ những người có thiện tâm, cầu tiến, vươn lên để phát triển