Hạnh phúc là thấy rõ và thừa nhận

Ta hạnh phúc bởi vì …

Khi ta buồn ta biết ta đang buồn. Khi ta vui ta biết ta đang vui. Khi ta nóng giận ta biết ta đang nóng giận. Khi ta bình an ta biết ta đang bình an. Đó là ta đã thấy rõ cảm xúc của mình. Bởi vì ta thấy rõ nên ta dễ dàng điều khiển cảm xúc của mình theo ý ta muốn.

Khi ta khôn ta tài giỏi ta biết mình khôn, mình tài giỏi. Khi ta ngu si ta biết mình ngu si. Khi ta yếu kém ta biết mình yếu kém. Người giỏi hơn ta ở điểm nào ta đều biết. Ta hay hơn người ở điểm nào ta đều biết. Vậy là ta đã biết rõ được năng lực và tài năng của chính mình rồi. Ta cũng biết, cũng hiểu cả người khác. Ta biết như vậy để ta có cách hành xử cho phù hợp và phải phép.

Ta đã thấy rõ rồi. Bởi thấy rõ ta cũng dễ dàng thừa nhận hiện thực khách quan. Đó chính là ta đã thức tỉnh. Ta đang sống. Hạnh phúc là như vậy đó

Viết một bình luận