Đông Tây Giao Hòa

Trong bức thư họa Infinity được tác giả THK soạn năm 2020 có chủ đề Matrix. Tại thời điểm viết ra những chữ trong tác phẩm đó, THK chưa hiểu rõ vì sao những chữ này lại xuất hiện trên cây bút viết. Mỗi một chữ cần nhiều thời gian sau này để giải mã ý nghĩa và hiện thực được minh họa bởi chữ đó.

Trong phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến chữ Matrix, là chữ chính giữa, là chủ đề.

Maxtrix có đa nghĩa. Là ma trận. Là trận pháp. Là đạo pháp.

Bài viết này đề cập trên phương diện Đạo pháp. Và đạo pháp ở đây là đạo pháp giao hòa Đông Tây.

Viết một bình luận