Cương lĩnh

Open Source & Public Community

Đông Tây Giao Hoà

Đông Đạo Tây Khí // Minh Triết Phương Đông, Sức Mạnh Phương Tây

Cổ Kim Hợp Nhất

Đạo Pháp và Công Nghệ. Lập Trình Tiềm Thức và Lập Trình Ứng Dụng

Phụng Sự Nhân Loại

Công Nghệ Mã Nguồn Mở Là Trí Tuệ Nhân Loại Của Thời Hiện Đại


Sáu điều thường hằng

  1. Tuỳ Hỷ Công Đức
  2. Từ Bi Hỷ Xả
  3. Phát Bồ Đề Tâm
  4. Thực Hành Bố Thí
  5. Trao Gửi Yêu Thương
  6. Giúp Đỡ Mọi Người